Nyheter i Ullensvang herad
Ullensvang herad får no eit betre og meir presist kart som gjev oversyn over skredfaren i Vikebygd. Faresonekartet syner at 30 busetnader på Nå, Rogdo og Ytre Bleie ligg innafor 100-års faresona for skred. NVE overleverte kartet torsdag den 28. april 2016.
Jerven som vart felt i Ullensvang herad hadde store skadar. Dette skal vere den første jerven som er felt i Hordaland sidan 1951. – Han hadde store, kraftige skadar i nakken og hovudet etter bit. Desse skadane er truleg påført i kamp med ein annan jerv ...
I avtalen er det også semje om at den nye kommunen skal ha nynorsk som målføre og eit kommunevåpen som tar utgangspunkt i Ullensvang sitt kommunevåpen. Det nye kommunestyret skal ha 33 representantar med ni representantar i formannskapet.
Ny kommune skal heita <b>Ullensvang herad</b>.
Odda kommune har samlet den kommunale kriseledelsen (KKL). Ullensvang herad er også i beredskap og ambulansetjensten har plasset ut ambulanser i Jondal og Tyssedal. DEL. ODDA: Bakgrunnen er faren for nye ras som potenislet kan isolere ...
Kommunene setter i verk tiltak
Ordførar Solfrid Borge og administrasjonen i Ullensvang vurderer å bruka det ledige bankbygget for å skaffa husrom til asylsøkjarar som dei skal ta imot. Ifylgje Hardanger Folkeblad ynskjer heradet å informera om planane på eit folkemøte måndag kveld.
Borge strekar sterkt under at heradet ikkje har teke noko avgjerd, og at det er ein bodrunde i prosess. - Me har og teke lærdom, og vil ha eit møte på førehand og høyra kva folk på Utne og vestsida meiner før me tek noko avgjerd. Bankbygget har vore ...
Asylsøkjarar i bankbygget på Utne?
Ullensvang herad i bilder
Postnummer Ullensvang herad
5777
Grimo
5773
Hovland
5780
Kinsarvik
5781
Lofthus
5776
5778
Utne
Hoteller
Ankomst
Avreise