Nyheter i Granvin herad
Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Granvin herad har med heimel i Kommunelova §39b vedteke at det skal haldast rådgjevande folkerøysting i Granvin herad i spørsmålet om kommunesamanslåing. Valdagen er 23. mai 2016, i kantina i Mælandshagen.
I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vert mindre endring av detaljreguleringsplan for Stasjonsområdet, jf føresegner, datert 29.04.16 sendt til uttale hjå berørte eigarar og myndigheter. Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 ...
For skulle forsøket på å slå seg saman med Ulvik og Eidfjord stranda, må Granvin ha nok tid til å vurdera andre alternativ. På møtet i Eidfjord måndag kveld skal styringsgruppene som er sett til å arbeida med kommunereform i dei tre kommunane, ta ...
Dei tre kommunane Eidfjord, Granvik og Ulvik arrangerer eit ope møte om <b>...</b>
Revidering av kommuneplan for Granvin herad – arealdelen vart starta opp i 2012. Revideringa var avgrensa til større bustadområde, på min 8 bueiningar. Etter dette var det pause i arbeidet. Framlegg til kommuneplan vart lagt ut på offentleg ettersyn ...
Melding om godkjent plan - kommuneplan for <b>Granvin herad</b> - arealdelen 2015-25
Ut frå førehandsrøystene i Granvin herad er Sp den store valvinnaren. Med 41,4 % oppslutning får partiet 6 av 13 mandag i heradsstyret. - Dei lyt jo telja ferdig fyrst, men det ser jo veldig bra ut, seier listetopp Knut Endre Folkedal. I Granvin var ...
1. Formannskapet i Granvin herad vedtek å starta arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Granvin herad 2016-2026. 2. Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad vert sendt på høyring - i 6. veker. Framlegg til planprogram og ...
Granvin herad i bilder
Postnummer Granvin herad
5736
Granvin
Hoteller
Ankomst
Avreise